ūüďą Labeling Maturity Assessment ‚Äď How do you stack up? Take Assessment

Kontaktirajte nas
Pregled izdelkov

Funkcije programske opreme NiceLabel na lokaciji

 

 
SPLO҆NO LMS Pro

LMS Enterprise

Celovito okolje za upravljanje v spletnem brskalniku

Popolnoma integrirano in intuitivno okolje za oblikovanje v slogu programov zbirke Office 2019

ObŇ°irna kontekstualna pomońć s povezanimi namigi za pomońć poslovnim uporabnikom

20 jezikov uporabniŇ°kega vmesnika

҆tevilo tiskalnikov (neomejeno Ұtevilo uporabnikov)

5+

5 +

sprememb

Infrastruktura za stranke

Infrastruktura za stranke

 

 

 

Sistem za ravnanje z dokumenti

LMS Pro

LMS Enterprise

Osnove

 

 

Nadzor dostopa na podlagi vlog za celoten sistem

Uporabniki v organizaciji ‚Äď integracija s storitvijo Active Directory z enim klikom/povezava z Open ID

Enostavna nadzorna ploŇ°ńća sistema s poudarjenimi nedavnimi dogodki
Shranjevanje dokumentov v centralizirano zbirko podatkov
Indeksiranje celotne vsebine za takojŇ°nje iskanje po celotnem besedilu
Predogled etiket z dinamińćno vsebino
Podrobno porońćilo o etiketah s predogledom in izvozom v formatu XML
Centralizirana zgodovina vseh pomembnih varnostnih dogodkov v sistemu
Napredna analitika oznańćevanja ‚Äď Izńćrpna porońćila o postopku oznańćevanja po uporabnikih, tiskalnikih, etiketah, aplikacijah in uporabljenem materialu za oznańćevanje¬†ter napake
StreŇĺnik aplikacij za centralizirano oblikovanje etiket in aplikacij na razlińćnih platformah (brez zahteve po namestitvi programa za oblikovanje na delovne postaje) ¬†
Spletni upravitelj integracije
     
Zagotavljanje kakovosti in sledljivost LMS Pro LMS Enterprise
Centralizirana zgodovina tiskanja s predogledom natisnjenih etiket
Prenos zgodovine tiskanja    
Varnost v skladu z zahtevami agencije FDA z elektronskimi podpisi  
Samodejno preverjanje razlińćice dokumenta ‚Äď sledi zgodovini razlińćic ter ńćasu sprememb in uporabnikom, ki jih opravijo ¬†
Obnova predhodne razlińćice na trenutno razlińćico ¬†
Ogled predhodne razlińćice, ne da bi bilo treba prepisati trenutno razlińćico ¬†
Vizualna primerjava razlińćnih etiket, sprememb in razlińćic z oznańćenimi razlikami ¬†
Prenehanje uporabe razlińćice brez brisanja datoteke ¬†
Upravljanje vsebine - izdelava in upravljanje razlińćic etiket ¬†
Veńć prilagodljivih potekov odobritev z obvestili po e-poŇ°ti za poenostavitev postopka odobritve ¬†
E-poŇ°tna opozorila za poteke dela odobritev ¬†
Storitev zagotavlja vlogo, namenjeno zunanjim uporabnikom, na primer NiceLabelovim prodajalcem, zunanjim ńćlanom tehnińćne podpore ¬† ¬†
Paket za preverjanje strojne opreme za enostavno preverjanje veljavnosti  
Porońćila o preskusih za vsako izdajo ¬† ¬†
Letni urnik izdaj za doseganje skladnosti vkljuńćno s 3-meseńćnim preizkusnim obdobjem ¬† ¬†
Vkljuńćena neproizvodna okolja 0 1
Sistem za organizacijo sprememb in prenos objektov    
Sinhronizacija neproizvodnih okolij  
Nańćrtovana promocija dokumentov ¬†
Sinhronizacija centraliziranih okolij in decentraliziranih okolij  
Upravljanje tiskanja    
Centraliziran pregled in upravljanje nad tiskalnikom in ńćakalno vrsto tiskalnika ¬†
Prilagodljiva opozorila prek e-poŇ°te za razlińćne dogodke v sistemu (napake med proizvodnjo ipd.)
     
Sistem za tiskanje prek spleta LMS Pro LMS Enterprise
Uvedba centralno nadzorovanih aplikacij za oznańćevanje z enim klikom po vsem podjetju
Deluje z enostavnimi etiketami ali v celoti konfiguriranimi aplikacijami PowerForms
Zmogljivost na ravni namiznih rańćunalnikov z minimalnim omreŇĺnim prometom (obdelava pri odjemalcu)
SamopostreŇĺna nastavitev tiskalnika, ki vkljuńćuje nastavitve (ni potrebe po upravljanju tiskalnikov prek streŇĺnika)
Tiskanje brez internetne povezave (nańćin brez povezave)
Dodajanje tiskanja v druge spletne aplikacije s samo nekaj vrsticami kode (spletni API)
     
Sistem za integracijo LMS Pro LMS Enterprise
64-bitna storitev sistema Windows za integracijo z razlińćnimi poslovnimi sistemi ¬†
Veńćjedrna obdelava za najboljŇ°o zmogljivosti in izkoristek
Program za integracijo z grafińćnim vmesnikom omogońća konfiguracijo integracije brez programiranja
Namenski upravljalnik za integracijo s podrobnim sistemom beleŇĺenja ¬†
SpuŇ°ńćanje datotek, serijsko vodilo, zbirka podatkov in prikljuńćki TCP/IP
SproŇĺilci razporejevalnika ‚Äď izvedba rednih potekov dela ¬†
Dvosmerni prikljuńćek HTTP (REST)
Dvosmerni prikljuńćek za spletne storitve (SOAP) ¬†
Obdelava strukturiranih besedilnih podatkov (datoteke CSV in stolpci s fiksno Ň°irino) ¬†
Nastavljiva obdelava oblike zapisa XML
Nastavljiva obdelava oblike zapisa JSON yes yes
Obdelava neobdelanega besedila in binarnih podatkov
Na voljo Ň°tevilna dejanja za izdelavo potekov dela in poslovnih pravil za tiskanje etiket, obdelavo podatkov, omreŇĺno komunikacijo in veńć ¬†31 41
Izvajanje poizvedb SQL (CRUD)
Integriran mehanizem za optimizirano izdelavo dokumentov PDF brez dodatnih orodij  
Ustvari predogled etikete kot slikovno datoteko  
Napredni poteki dela in ravnanje z napakami (For Loop, Try..Except)  
Podpora za preklop pri izpadu Microsoft  
Podpora za izravnavo obremenitev v gruńći za sproŇĺilce TCP/IP, HTTP in spletnih storitev ¬†
Paket za SAP-integracijo   Dodatek
Certifikat SAP  
Vnaprej vdelana integracija s platformo Workday     
Cloud Trigger ‚Äď varna integracija s spletnimi aplikacijami in aplikacijami v oblaki drugih ponudnikov ¬†
Cloud Print Trigger ‚Äď varna integracija s spletnimi aplikacijami in aplikacijami v oblaki drugih ponudnikov ter neposredno tiskanje na tiskalnike v oblaku*
*Podprti modeli Zebra Link-OS in nekateri modeli SATO
   
.NET programski vmesnik za integracijo v programe
     
Orodje za oblikovanje etiket in orodje za izdelavo aplikacij LMS Pro LMS Enterprise
OBLIKOVANJE PREDLOG ETIKET     
ńĆarovnik za nastavitev etiket za hiter zańćetek
z najboljŇ°o kakovostjo in uńćinkovitostjo tiskanja
Besedila, ńćrtne kode, ńćrte, polja, krogi, izrezki, slike in datoteke PDF
Porońćila/dokumenti dobavne verige (obvestila o dostavi, izbirni seznami, ‚Ķ)
Tiskanje predmetov z inverznimi barvami: belo na ńćrnem
Sistemska in vgrajena podpora za tiskalnike v OS Windows
Predmet z obogatenim besedilom, vkljuńćno z zmogljivim urejevalnikom s podporo za tabele in Ň°e veńć
Prilagoditev besedila polju (dinamińćna velikost pik)
Oblivanje besedila okrog oblike (oblivanje besed in prilagoditev besedila ne-pravokotnim oblikam)
Besedilo na elipsi
ObŇ°irna podpora za RFID
Orodja za poravnavo predmetov s pripenjanjem predmetov in obrańćanjem vseh predmetov po Ňĺelji
Relativna postavitev predmetov in prilagodljiva dolŇĺina etiket
KnjiŇĺnica pripravljenih predlog etiket, ki so skladne z mednarodnimi standardi
Veńć kot 70 linearnih in 2D simbologij s podporo za ńćrtne kode v tiskalniku
Intuitiven ńćarovnik vira podatkov identifikatorja aplikacij GS1
Samodejni izrańćun kontrolne Ň°tevilke
Postavitev "ńćitljivega besedila" na poljubno lokacijo poleg ńćrtnih kod
Prilagodljiva predloga "ńćitljivih" znakov
Objektno tiskanje na osnovi dinamińćnih podatkov (poslovna pravila)
Oblikovanje plasti za napredno oblikovanje etiket
Neomejeno Ň°tevilo ukazov za razveljavljanje in uveljavljanje
Urejevalnik oblik za enostavno kopiranje oblike besedila na druge predmete
Pretvornik etiket za predloge BarTender in CODESOFT
DINAMIńĆNI PODATKI ¬† ¬†
En sam zaslon za enostavno upravljanje dinamińćnih podatkov (Upravitelj dinamińćnih podatkov)
Vhodna informacija iz tipkovnice ali skenerja med tiskanjem
Uvoz podatkov ob tiskanju
Polna serializacija skupaj s podporo za serijske Ň°tevilke na osnovi tiskalnika
Polje z informacijo o ńćasu in datumu iz rańćunalnika ali tiskalnika
MoŇĺnost povezave s skoraj vsemi obstojeńćimi zbirkami podatkov
Veńćkrat uporabne povezave z veńć zbirkami podatkov in tabelami znotraj etikete ali reŇ°itve
Urejanje dokumentov, povezanih z zbirko podatkov, brez povezljivosti z zbirko podatkov (nańćin brez povezave)
Spremenljiva grafińćna polja skupaj z grafikami iz zbirke podatkov
Veńć kot 10 vgrajenih funkcij za uńćinkovito zbiranje in obdelavo podatkov
Pisanje skript VBScript in Python za prilagojeno obdelavo podatkov
Application builder    
Samodejno izdelan, celovit obrazec za tiskanje s kontrolniki za vnos podatkov in dinamińćnim predogledom tiskalniŇ°kega posla

Prilagodljivi filtri za vnos podatkov in preverjanje napak
Izbira zapisov iz zbirke podatkov ńćasa tiskanja na enem zaslonu
Odzivna oblika obrazca za prilagoditev razlińćnim lońćljivostim zaslona
Oblikovanje plasti za oblikovanje interaktivnih obrazcev
Integriran program za izdelavo aplikacij z grafińćnim vmesnikom brez programiranja omogońća izdelavo uńćinkovitih reŇ°itev za oznańćevanje in nadzorovano tiskanje
UporabniŇ°ko izkuŇ°njo lahko v celoti prilagodite z veńć kot 15 predhodno izdelanimi kontrolniki uporabniŇ°kega vmesnika in s podporo za veńć obrazcev
Urejevalnik za poteke dela in poslovne pravilnike vkljuńćuje veńć kot 40 dejanj za tiskanje etiket, poizvedbe v zbirki podatkov, integracijo s tehtnicami, PLC-ji, ...
Vrsta dokumenta reŇ°itev lahko vsebuje veńć etiket in obrazcev za izboljŇ°ano dinamińćno upravljanje in prenosnost podatkov
Integriran mehanizem za optimizirano izdelavo dokumentov PDF brez dodatnih orodij
Podpora za veńćjezińćno uporabniŇ°ko okoljeVmesnik in upravljanje za dodatne naprave, tehtnice, PLC-je, …
Prikaz stanja tiskalnika znotraj obrazca za tiskanje
     
TISKANJE LMS Pro LMS Enterprise
Izvorna podpora za veńć kot 4000 naprav za oznańćevanje
Podpora za vse laserske/brizgalne tiskalnike z gonilnikom za OS Windows
Podpora za lokalne in omreŇĺne tiskalnike
Optimizacija hitrosti znova uporabi ponavljajońće se podatke namesto ponovnega poŇ°iljanja
Tiskanje v seji - zdruŇĺi veńć etiket v eno samo tiskalniŇ°ko opravilo za boljŇ°o uńćinkovitost
Lońćevanje barv (za oznańćevanje GHS)
Paketno tiskanje: etikete na glavi in zadku
Dvostransko (‚Äúduplex‚ÄĚ) oblikovanje in tiskanje
Napreden nadzor nad rezalnikom v tiskalniku
Shranjevanje in priklic predlog etiket iz pomnilnika tiskalnika
Tiskanje PDF-dokumentov
Tiskanje v oblaku brez programske opreme na lokaciji*
* Podprti so modeli Zebra Link-OS in nekateri modeli SATO